Se kontaktinformasjon

Administrasjon:

Centric IT Academy AS

Pboks 511

2304 Hamar

Studiested Hamar

Centric IT Academy

Grønnegata 52

2317 Hamar

Studiested Oslo

Centric IT Academy

Kirkegt 15, 5. etg.

0156 Oslo

Studiested Trondheim:

Centric IT Academy

Dronningens gt 1B

7011 Trondheim

Hjemmeside: itacademy.no      E-post: itacademy.no@centric.eu      Facebook:  facebook.com/CentricITAcademy

Adresseendring, telefon og epost

Studenter som endrer adresse, telefonnummer eller e-postadresse bes melde dette til skolen snarest.

Eksamen

Eksamen avholdes normalt ved avslutning av hver emne. Datoer og tider offentliggjøres på skolens læringsplattform. Ved fravær kreves legeattest eller tilsvarende godkjent dokumentasjon.
Vil man gå opp til ny eksamen, må man søke om dette på eget skjema.  For ny eksamen pga ugyldig fravær, eller for forbedring av karakter faktureres et administrasjonsgebyr på Kr 1.500,-.
Sjekk skolens forskrift om opptak og eksamen for mer informasjon.

Frammøte og fravær

Det er obligatorisk frammøte og det føres fravær.
Alt fravær fra undervisningen skal varsles, senest samme dag eller så snart det er praktisk mulig.
Fravær varsles ved å sende melding til melding@itacademy.no.
For høyt fravær kan medføre tap av eksamensrett.

Fravær som skyldes dødsfall i nær familie, giftermål eller andre påkrevde plikter mv, skal det søkes/meldes om på eget skjema.

Karakterer

Det gis karakterer i alle fag der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått.
Eventuell klage på karaktersetting skal fremsettes skriftlig innenfor angitt frist (sjekk Forskrift om opptak og eksamen).

Pensum

Alle emner har en fagplan som beskriver målsetninger og omfang av emnet. I tillegg finnes en Læringsutbyttebeskrivelse (LUB) som beskriver hva man forventer at studentene skal sitte igjen med av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i det enkelte emnet og samlet for studiet.

Praktikantplass

Studenter kan søke om praktikantplass hos Centric. Ledige plasser offentliggjøres normalt på skolens læringsplattform. Tildeling av praktikantplass skjer etter at oppdragsgiver har gjennomgått søknader og intervjuet søkerne til disse. Praksisdager vil ikke sammenfalle med undervisningsdagene.

Studiebevis

Alle studenter kan få utstedt studiebevis fra skolen. Når studieavgiften er betalt, får man også et oblat som verifiserer medlemskap i Studentsamskipnaden og som klistres på studiebeviset. Fremvisning av beviset gir rabatter ved reiser osv. Ved tap av studiebevis, skal skolen underrettes. Ved trykking av nytt bevis, vil studenten bli avkrevd et gebyr.

Studentsamskipnaden

Centric IT Academy er tilknyttet Studentsamskipnadene Innlandet, Oslo og Trondheim. Dette innebærer at alle studenter kan benytte seg av Studentsamskipnadenes velferdstilbud. Dette omfatter bl a studentkafè, studentboliger og studenthelsetjenester. Tilbudet varierer for de forskjellige lokasjonene. Mer informasjon på nettsidene www.sinn.no (Innlandet), www.sio.no (Oslo) og www.sit.no (Trondheim)

Studiepoeng

Et heltidsstudium utgjør til sammen 60 studiepoeng.

Tillitsvalgt

Alle klasser velger hver sin tillitsvalgte student. Tillitsvalgte er klassens primære kommunikasjonskanal ovenfor instruktører og skolen. Tillitsvalgt har ansvar for å gjennomføre klassens time og har også jevnlig møter med rektor.

Undervisningsrommene

Når undervisningsrommene ikke er i bruk til undervisning, kan studentene bruke de til egenstudier eller gruppearbeid. Det forventes at studenten holder orden i den delen av undervisningsrommet som han/hun benytter. Når dagen avsluttes skal personlige effekter, evt skrivesaker, pappkrus o lign fjernes, slik at plassen / rommet er klar til neste dag/student. Det er ikke tillatt å spise i undervisningsrommet.

Undervisningstid

Studiene ved IT Academy har undervisningsplaner som følger skoleruta til fylkeskommunen mht høst, jul, vinter, påske og sommerferie. Skolens undervisningsplaner er å finne på skolens læringsplattform.

Normal undervisningstid er på hverdager kl 09:00 – 15:00

Utenlandske søkere

Søkere fra land utenfor Norge må oppfylle kravene til det studiet det søkes opptak til, gjennom formell utdanning eller realkompetanse som vurderes som tilsvarende de formelle opptakskravene til det studiet som det søkes opptak til. I tillegg må søkere fra land utenfor Norden kunne dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper som tilsvarer det formelle opptakskravet til det studiet det søkes opptak til. I praksis vil dette si Bergenstesten nivå B2 eller tilsvarende.

Verdisaker

Studentene må passe på sine egne verdisaker. Centric står ikke erstatningsansvarlig ved tyveri eller hærverk utført av tredje part.

Vitnemål

Vitnemål blir utlevert etter siste eksamen for studieåret. Kandidater som ikke fullfører studiet og/eller ikke avlegger alle eksamener, får ikke utstedt vitnemål, men får utstedt et kompetansebevis. Det utleveres kun ett originalt vitnemål, og dersom man mister dette, vil skolen kunne utstede en karakterutskrift.