Dette studiet planlegges med oppstart høsten 2024 i Oslo og Trondheim.

 

Skolen avventer godkjenning av NOKUT før oppstart kan bekreftes. Dette forventes å komme våren 2024 og vil bli bekreftet på denne nettsiden.
Innsøkning vil da kunne skje via Samordna Opptak etter 25.mai.

 

De som er interessert kan foreløpig melde sin interesse i dette skjemaet.
Dette vil være nyttig for oss med tanke på opprettelse av antall studieplasser.

Om studiet

Dette er et årsstudium og passer for deg som har interesse for å jobbe med programmering og utvikling av IT-systemer.

Studiet utdanner kandidater på junior-nivå til programmerings-oppdrag av skyløsninger i hht til næringslivets behov. Studentene lærer å beherske hensiktsmessige programmeringsspråk, metoder og verktøy med vektlegging av samarbeid og sikkerhet. Det gis en grundig gjennomgang av prinsipper, struktur, lovverk og best-practise innen programmering. Noe av det som gjennomgås og benyttes er bl a diverse Azure, Power Platform/Apps, HTML/CSS, Javascrips, .NET, C#, DevOps.

Studiet vektlegger praktiske arbeidsoppgaver. Det kreves ingen formelle forkunnskaper i programmering, men det vil være en klar forutsetning med interesse for dette.

Studiested

Studiet undervises i klasserom i Oslo og Trondheim.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet Softwareutvikling for skyløsninger er en av nedenstående.

 • fullført og bestått studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift
 • fagbrev i dataelektronikerfaget
 • fagbrev i IKT-servicefag
 • fagbrev i IT-driftsfaget
 • fagbrev i IT-utviklerfaget
 • eller tilsvarende realkompetanse.

 

Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i løpet av søknadsåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Les mer om realkompetanse (klikk for å utvide)
 • Med realkompetanse menes den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, annen utdanning eller aktiviteter som kan anses å være relevant. Realkompetansen skal dokumenteres i den grad det lar seg gjøre ved attester, kursbevis, vitnemål og egenvurdering.
 • Realkompetansen vurderes opp mot det formelle opptakskravet til studiet det søkes opptak til og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vurderingen foretas av fagskolens faglige og pedagogisk ansvarlige personale og endelig vedtak om opptak fattes av rektor.

Les hele Forskriften om opptak og eksamen ved IT Academy

Varighet

Studiet går over ett år på dagtid med oppstart i august/september.

Undervisning 2 til 3 dager per uke, de øvrige dagene arbeides det med selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med deltidsjobb eller annet.

Finansiering

Studiet berettiger til støtte fra Lånekassen (forutsetter at studiet godkjennes av NOKUT, ref tekst øverst på siden).

Læringsutbyttebeskrivelser

Studiet gir følgende læringsutbytte innen områdene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Forstår generelle prinsipper og begreper innen programmering uavhengig av språk.
 • Forstår strukturer og flyt innen program-arkitektur.
 • Kjenner til muligheter og utfordringer knyttet til bruk av kunstig intelligens innen utvikling.
 • Kjenner til ulike programmeringsspråk og standarder.
 • Kjenner til lovverket knyttet til fagfeltet.
 • Kjenner til utfordringer og tiltak knyttet til sikkerhet.
 • Kjenner til smidige metoder for utvikling.
Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan gjøre rede for og definere logikken i programkode.
 • Kan gjøre rede for og definere dataflyten i program-arkitektur.
 • Kan benytte no-code/low-code til enkle løsninger.
 • Kan kode web-relaterte applikasjoner i veletablerte programmeringsspråk, som JavaScript, TypeScript og C#.
 • Kan publisere til og utnytte mulighetene i en skyløsning, som eksempelvis Azure-plattformen.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har tilegnet seg et empatisk og brukersentrisk tankemønster.
 • Kan reflektere over egne løsningsvalg, og argumentere for/imot andre alternativ.
 • Kan utveksle synspunkter om programmering og utvikling, og samarbeide med gruppemedlemmer og eksterne aktører på tvers av fagretninger.
 • Kan identifisere og anvende relevante ferdigheter for å bidra til god gruppedynamikk.
60

Antall studiepoeng

Emner

Introduksjon til programmering

Software arkitektur

Bruk av KI

Web-utvikling

Programmering

Smidige metoder

Prosjektoppgave