Betingelser for stipendet Jenter til IT

1. Stipendets innhold

Centric IT Academy deler ut inntil 4 stipend for skoleåret 2019-20 / 2020-21 og som gjelder for studiene IT Drift og Supportteknikk (år 1) og System- og Nettverksadministrator (år 2). Stipendet går til fratrekk av studieavgift ved Centric IT Academy i nevnte skoleår. Første skoleår er stipendet på Kr 65.500 og andre skoleår på Kr 25.000.
Stipendet kan bare utdeles til kvinnelige studenter som oppfyller inntakskravene til studiene, og som innrulleres som studenter med gyldig studiekontrakt. Øvrige vilkår i studiekontrakten gjelder.
Den som mottar stipendet vil få rett til oppfølging fra skolens rådgiver etter individuell tilpasning. Ved bestått studium System- og Nettverksadministrator vil det også ytes individuell bistand mht arbeid etter studiene.

2. Skolens plikter

Skolen forplikter seg til å legge forholdene til rette for at skoletilbudet kan gjennomføres i henhold til de planer som er forelagt studenten, og som fremgår av skolens studieplaner og studiekontrakt. Skolen plikter å stille til rådighet for studenten litteratur og studiemateriell som er nødvendig for gjennomføring av studiet. Videre tilrettelegges det for at studenten kan benytte skolens grupperom, undervisningsrom og teknisk utstyr i forbindelse med selvstudium eller gruppearbeid, når dette er ledig innenfor ordinære arbeidstider.

3. Studentens plikter

Studenten plikter å sette seg inn i og følge skolens reglement og de betingelser som følger av studiekontrakten. Eventuelle individuelle sertifiseringsavgifter, ekstern litteratur og egne tekniske hjelpemidler omfattes ikke av studiekontrakten. Dersom studenten har behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med undervisning eller eksamensavvikling, skal dette meddeles skolen i forbindelse med innsøking til studiet.
Studenten plikter å delta i aktiviteter for eksponering av skolens utdanningstilbud. Dette kan være utdanningsmesser eller presentasjoner, samt posting i sosiale media. Slike aktiviteter skal planlegges og utføres på en slik måte at det ikke går utover studiearbeidet, og skal avtales i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle kostnader i forbindelse med slike aktiviteter dekkes av skolen.

4. Studieopphold

Etter skriftlig søknad, kan skolen i spesielle tilfelle gi samtykke i at studenten tar et opphold i studiet. Ved langvarig opphold fra studiet vil skolen kunne vurdere om deler av stipendet som ikke er utløst, trekkes tilbake. Øvrige vilkår i studiekontrakten gjelder.

5. Studieavbrudd

Ved studieavbrudd vil deler av stipendet som ikke er utløst, trekkes tilbake. Øvrige vilkår i studiekontrakten gjelder.

6. Mislighold

Dersom studenten ikke oppfyller sin del av pliktene (jfr pkt 3), vil deler av stipendet som ikke er utløst, trekkes tilbake. Øvrige vilkår i studiekontrakten gjelder.

8. Angrefrist

Studenten har en lovbestemt angrefrist på 14 dager fra den datoen avtalen er inngått og fram til senest 14 dager før studiestart. Ønsker studenten å benytte seg av angreretten, skal angrerett-skjema fylles ut og være skolen i hende innenfor nevnte frist.